Vanuatu Kaikai na Climate Change

Vanuatu nau iwok long kamapim ol kaikai em ba ino nap bagarap long ol heve blong Climate Change.

Huffington Post i ripot olsem sampla long ol despla  kaikai em Sweet Potato oa Kumara, tapioka, taro, na yam em ol pipal blong Vanuatu isave kaikaim ol taem, tasol climate change iwok long mekim sampla long ol despla kaikai ino save grow gut.

Ministri blong  Agriculture nau iwok long mekim wok painimaut long sampla varieties oa kaen sweet potato em oli kisim long Fiji, Papua New Guinea na Solomon Islands em oli ting bai no nap bagarap long ol taem nogut olsem drought na ol cyclone.

Vanuatu, wankaen olsem planti Island kantri long Pacific nau iwok long bungim heve long Climate Change we ol solwara iwok long bagarapim ol gaden kaikai na fosim ol pipal long lusim ol ples blong ol long  nambis na go long ol ples long wei.

Pakoa Leo, em wanpla mansave blong agrikalsa na tu emi  Coordinator blong Vanuatu Coastal Adaptation Project (VCAP) itokim Radio Australia olsem taem ol bikpla sun oa drought i save kamap emi save bagarapim ol kaikai, tasol oli ting ol despla nupla kaikai em oli wok long en nau bai helpim ol famas long igat kaikai olgeta taem.